Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief: Special over de uitvoering van het doorlopend toezicht EVS/REV

Omdat de opzet volledig nieuw is wordt dit jaar als pilotjaar beschouwd.

Wij voeren het toezicht in intensief overleg met NRVT uit. Het bestaat dit jaar uit de volgende opeenvolgende onderdelen:

1. Een vragenlijst; ontwikkeld onder leiding van NRVT.
2. Een portfolio, waarin van iedere eerste taxatie van de maand een samenvatting wordt gegeven;12 samenvattingen in totaal, specifiek voor REV-leden.
3. De bestudering van de eerste twee onderdelen kunnen aanleiding zijn om een tweetal dossiers op te vragen; dit is bij 32 REV-taxateurs gebeurd.
4. De dossiers kunnen vervolgens aanleiding geven om een audit bij de taxateur op locatie uit te voeren.De audit wordt uitgevoerd aan de hand van een auditformulier dat onder leiding van NRVT ontwikkeld wordt. De audits worden door een REV-taxateur en een stafmedewerker van TEGoVA uitgevoerd. NRVT voer haar audits op vergelijkbare wijze uit.

Graag koppelen we hierbij de resultaten terug van de hierboven omschreven stap 3 van het toezicht.

Uitvoering dossiercontrole

Op 19 maart 2018 hebben vier taxateurs en drie stafmedewerkers de dossiercontrole uitgevoerd op 31 taxateurs. Voorafgaand aan de controle is door alle deelnemers een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
De dossiers zijn in een besloten en beveiligde omgeving op elektronisch niveau beschikbaar gesteld. Op deze manier bewaken en waarborgen wij de vertrouwelijke behandeling van zowel de dossiers als de uitkomsten van de beoordeling. Wij begrijpen dat u hier – net als wij – bijzonder veel waarde aan hecht.

Voor de dossiercontrole maken wij gebruik van het beoordelingsformulier dossieronderzoek. Dit formulier is gebaseerd op het formulier dat bij de REV-assessments wordt gebruikt en waar de EVS eindtermen in staan opgenomen. Van iedere taxateur zijn twee dossiers beoordeeld, beide door een andere beoordelaar, zodat een zo objectief mogelijk beeld ontstaat. Beide beoordelaars hebben hun bevindingen met elkaar gedeeld en gezamenlijk verslag uitgebracht.


Eerste resultaten

• 21 taxateurs geven geen aanleiding om tot een audit over te gaan; een aantal taxateurs zal aanbevelingen toegestuurd krijgen.
• 10 taxateurs geven aanleiding tot een audit.
• Met één taxateur vindt door de betreffende AMA nader overleg plaats.


Aanbevelingen

In onderstaande lijst is op hoofdlijn aangegeven welke aandachtspunten er zouden kunnen zijn, n.a.v. het dossieronderzoek.

Algemene controlepunten:
1. Is het volledig (Dit is situatie gebonden. Verschillende object vereisen een andere mate van diepgang).
2. Is het navolgbaar.
3. Ligt de vastgestelde waarde binnen redelijk te verwachten bandbreedtes.

Specifieke aandachtspunten:
• Is er een getekende opdrachtbevestiging bijgevoegd.
• Is er een berekening in of bij het rapport gevoegd.
• Wat wordt er getaxeerd, wat is het doel van de taxatie en hoe pakt de taxateur dat aan.
• Heeft de taxateur een – naar omstandigheden – steekhoudende marktanalyse opgenomen.
• Is er een verklaring opgenomen hoe de taxateur zijn waarde heeft vastgesteld en wat zijn afwegingen waren.
• Is er een vertaalslag gemaakt van de referenties naar het gewaardeerde object.
• Heeft de taxateur begrepen wat het verschil is tussen bijzondere uitgangspunten en uitgangspunten. Naarmate het object complexer is, verwachten we doorgaans meer (bijzondere) uitgangspunten.
• Staat de taxateur wel in de juiste kamer ingeschreven voor het gewaardeerde dossier.


Vervolgstappen

1. Terugkoppeling van de algemene resultaten via deze Nieuwsbrief;
2. Terugkoppeling individueel. Deze terugkoppeling ontvangt u aanstaande maandag. Hierbij kunt u een van de volgende drie boodschappen ontvangen:
a. dossieronderzoek geeft geen aanleiding voor een audit;
b. dossieronderzoek geeft geen aanleiding voor een audit, maar er zijn enkele aanbevelingen;
c. dossieronderzoek geeft aanleiding tot een audit; de ingediende rapporten voldoen niet aan de door de EVS gestelde eisen.
3. Bij 10 taxateurs zal in de loop van dit jaar een bezoek worden ingepland. Het bezoek zal worden uitgevoerd door een REV-taxateur samen met een stafmedewerker van het TEGoVA team. Dit wordt vooraf aangekondigd.
4. Wanneer er tijdens het bezoek negatieve bevindingen zijn, wordt dit teruggekoppeld aan de betreffende taxateur, middels een in samenwerking met het NRVT opgesteld format auditrapport. De taxateur wordt vervolgens gevraagd om een verbeterplan te schrijven. Dit plan wordt aan zijn dossier toegevoegd, zodat volgend jaar gecontroleerd kan worden of het plan is uitgevoerd.


Algemene conclusie

In algemene zin vinden we dat de uitvoering van de werkzaamheden professioneel en volgens de EVS normen wordt uitgevoerd.
Wanneer we serieus aan de slag gaan met de aandachtspunten die we zijn tegengekomen en de algemene bevindingen die aandacht behoeven, zal de kwaliteit van het werk van de REV-taxateur alleen maar verder toenemen.
Over deze positieve eerste resultaten zal door TEGoVA Netherlands deze week een persbericht worden uitgestuurd. U ontvangt daarvan een kopie.