26-03-2020

Taxeren in tijden van het Corona Virus

Waar dient u als REV-taxateur rekening mee te houden bij uw beroepsuitoefening? Verzoek uw opdrachtgever om een tijdstip dat er zo weinig mogelijk (of helemaal geen) mensen aanwezig zijn en pas uw agenda daarop aan. Houd uw taxatieproces zo kort mogelijk. Uiteraard dient u het vastgoedobject goed opnemen. Vermijd fysiek contact met anderen. Enige tips om de inspectie zo goed mogelijk te laten verlopen:

  • Vraag de opdrachtgever (indien mogelijk) om alle deuren al open te zetten. Indien dat niet mogelijk is, ontsmet deurklinken.
  • Vraag de opdrachtgever (indien mogelijk) om in alle donkere ruimtes het licht al aan te maken. Indien dat niet mogelijk is ontsmet lichtschakelaars.
  • Houdt u aan de regels van het RIVM en de overheid.

Mag u de interne inspectie achterwege laten?

Het is conform de EVS niet bezwaarlijk dat u als taxateur, bij zwaarwegende omstandigheden, een interne inspectie achterwege laat. Wel blijft de onderbouwing en toelichting in dit geval van groot belang. Verzamel zo veel mogelijk informatie over het vastgoedobject, binnen de grenzen van het redelijke.

Neem duidelijke uitgangspunten inzake de toestand intern op in uw taxatierapport en geef duidelijk aan waarom u niet binnen bent geweest. Op deze manier is voor iedereen duidelijk dat er geen interne inspectie heeft plaatsgevonden. In het hoofdstuk Taxatieonzekerheid kunt u aangeven in welke mate de waardering onzekerheden kent ten opzichte van de situatie met een reguliere inpandige opname.

Als een interne inspectie later alsnog plaats dient te vinden, dan dient u dit duidelijk in de opdrachtbevestiging op te nemen of hier een aanvullende afspraak over vast te leggen.

In geval van een hertaxatie of markttechnische update door dezelfde taxateur, is onder voorwaarden sowieso geen inpandige inspectie vereist. Mocht een interne inspectie toch nodig zijn, dan gelden de uitgangspunten zoals in deze berichtgeving verwoord. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de taxateur om te bepalen of hij wel of geen waarde kan afgeven zonder inpandige opname van het object.

Bij uw taxaties van bedrijfsmatig en agrarisch vastgoed ten behoeve van financiering, is het tevens van belang dat u contact opneemt met de betreffende financiële instelling, in verband met het mogelijk achterwege laten van een interne inspectie. Bespreek de uiterste datum van oplevering, of u oplevert zonder inpandige opname of dat u kunt wachten tot inpandige opname weer mogelijk is. Dit wordt schriftelijk vastgelegd tussen de financiële instelling en de taxateur, bijvoorbeeld via e-mail.

Heeft u op korte termijn afspraken gepland staan?

Beperk het aantal mensen waarbij u een taxatie doet. Het is aan te bevelen om uw opdrachtgever te vragen niet aanwezig te zijn bij de taxatie. Dit om contactmomenten zoveel mogelijk te vermijden. 

Indien de taxateur meent dat de taxatieonzekerheid significant is (groter dan een marktdeelnemer gewoonlijk zou beseffen), dan dient hij dit aan de opdrachtgever duidelijk te maken wil deze de taxatie goed kunnen begrijpen (zie EVS, EVIP 2). Ongeacht of de taxateur de nadruk wil leggen op de cijfers of op de toelichting, dergelijke nadere informatie zou een idee kunnen geven van de marktomstandigheden waaronder de taxateur tot zijn specifieke advies is gekomen. Het is in dat geval echter nog steeds aan de kredietverstrekker of andersoortige opdrachtgever om te bepalen of hij moet handelen en hoe. Zulke beslissingen mogen niet aan de taxateur worden gedelegeerd.